Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/944/2021, de 2 d’abril, per la qual es modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d’octubre,de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada perla COVID-19

Estan obrint la porta a l’administrativa sanitària?

“escau que s’adoptin mesures organitzatives que, amb la priorització dels recursos disponibles de professionals en l’àmbit sanitari, diferenciant les actuacions assistencials pròpies de l’acte vacunal de les funcions complementaries en atenció al suport administratiu que aquest acte necessita,permetin la incorporació en els equips de vacunació de personal del grup professional administratiu per al desenvolupament d’aquestes funcions de suport”

-Flexibilització incompatibilitats

-Contracte d’obra i servei per estudiants de darrer curs de grau sanitari: retribució equivalent a resident de primer any de formació de la titulació corresponent (mà d’obra barata com la vergonyosa estafa del preu de “l’hora ordinària de vacunació” fora del còmput horari anual. En altres paraules, pagar l’hora extra a preu d’hora ordinària).
Com la gent del Departament es quedin sense cadira, que tremolin els dels encants!

Una altra perla:
“Les actuacions del personal del grup professional administratiu es duen a terme sota la supervisió i les instruccions dels professionals sanitaris de l’equip de vacunació al qual pertanyin, els quals han de verificar la informació assistencial recollida”.

Difícil sent que en moltes ocasions la ubicació física és a dependències separades…