Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol,

DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial
de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya.

La Llei 11/2020, del 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, habilita amb
caràcter bàsic per a totes les administracions públiques un increment retributiu de fins a un màxim del 0,9%,
respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020.
L’article 33 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, va
establir amb caràcter temporal una reducció retributiva en una quantia equivalent a l’import d’una paga
extraordinària i, en el seu cas, d’una paga addicional del complement específic o equivalent. Així mateix,
l’article 28 del mateix text legal va estendre la mesura de reducció retributiva als membres del Govern, alts
càrrecs i altre personal directiu.