Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny,

RESOLUCIÓ SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l’estratègia de lluita contra la
COVID-19 és l’adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones
que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir d’aquelles activitats
no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais
de concurrència pública, especialment en llocs tancats. L’experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat
l’eficàcia d’aquestes mesures amb l’objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots
epidemiològics i contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.

L’adopció d’aquestes mesures per les autoritats competents s’empara en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril,
de mesures especials en matèria de salut pública, en la resta de legislació sanitària i de salut pública, en la
legislació de protecció civil i, específicament, en el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la
COVID-19.

Mitjançant el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, es van concretar les mesures d’intervenció administrativa que
es poden adoptar en situacions de pandèmia per garantir el control de contagis i es va delimitar el procediment
a seguir per adoptar-les. Concretament, es va addicionar a l’article 55 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de
salut pública una lletra k), que preveu que, en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats
competents, les autoritats sanitàries competents poden adoptar mesures de limitació de l’activitat, el
desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes a l’annex 3,
d’acord amb el procediment que disposa l’article 55 bis.