Per una sanitat pública, universal i de qualitat

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, del 31.12.2021).

Havent-se detectat errades en la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, publicada en el DOGC núm. 8575, del 31 de desembre de 2021, cal fer-hi les correccions següents:

Feu clic per accedir a 1895916.pdf