Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació ZEL.LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE ZELADOR/A
Codi d’identificació de la convocatòria: ZEL.LLIURE-2018 – DOGC núm. 7695, de 29.8.2018)

Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant diligència d’aquest tribunal qualificador, de data 28 de febrer de 2022, d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 3 de la convocatòria i d’acord amb l’establert a les diligències de 2 de juliol de 2020 i 21 de maig de 2021.
De conformitat amb allò que estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador,

ACORDA: