Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació

Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació
DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)
(Codi identificació de la convocatòria LLEVADOR/A.LLIURE-2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018)

Una vegada revisades i resoltes les al·legacions presentades contra el resultat provisional del concurs de mèrits publicat mitjançant diligència d’aquest tribunal de data 30 de desembre de 2021, d’acord amb el barem de mèrits establert a l’annex 3 de la convocatòria i d’acord amb l’establert a les diligències de 13 de gener de 2020 i 22 de gener de 2020.
De conformitat amb allò que estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria referenciada, aquest tribunal qualificador,
ACORDA: