Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET LLEI 8/2021, de 16 de febrer,

DECRET LLEI 8/2021, de 16 de febrer,

DECRET LLEI 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de
l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020,
de 10 d’abril.

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;