Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/388/2021, de 12 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/388/2021, de 12 de febrer, de cessament i nomenament de vocal del Consell de Direcció
del Servei Català de la Salut.
D’acord amb la previsió establerta a l’article 13 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya i en ús de les facultats que em confereix aquest mateix article,