Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener,

ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la
participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer
de 2021.

Vista la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el diumenge dia 14 de febrer de
2021, d’acord amb el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de
Catalunya i de convocatòria d’eleccions (DOGC núm. 8301, de 22.12.2020);
Atès el Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries