Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/408/2021, de 15 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/408/2021, de 15 de febrer,

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/408/2021, de 15 de febrer, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 de
setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de
diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018).

Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal dels
membres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs oposició de la convocatòria especifica del procés
selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-
2018);
Vista la Resolució SLT/154/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 de
setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de
diplomat/ada sanitari/ària en infermeria, núm. de DOGC 8328, de 28.1.2021;