Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/466/2021, de 19 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/466/2021, de 19 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/466/2021, de 19 de febrer, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva
especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria EJ-Viladecans-01/19).

facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut
(núm. de registre de la convocatòria EJ-Viladecans-01/19), publicada al DOGC núm. 8063, de 13.2.2020;
Vistes les propostes d’adjudicacions trameses pels tribunals de selecció de la convocatòria, que ha finalitzat la
seva actuació;