Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/25/2021, de 9 de març, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits.

L’article 7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, disposa que el Servei
Català de la Salut pot desenvolupar la gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments de
protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària que s’hi integren, com també els programes
institucionals en matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i
sociosanitària i rehabilitació, i la gestió dels serveis i les prestacions del sistema sanitari públic mitjançant la
creació o participació en qualssevol altres entitats admeses en dret, quan així convingui a la gestió i l’execució
dels serveis o les actuacions.