Per una sanitat pública, universal i de qualitat

BANC DE SANG I TEIXITS

ACORD del Consell d’Administració de l’empresa pública Banc de Sang i Teixits, de 10 de febrer de 2021,
de designació de director general.
Atès que l’article 7.1 lletra s) de l’Acord de govern 132/2016, d’11 d’octubre de 2016 pel qual s’aproven els
Estatuts del Banc de Sang i Teixits, estableix que entre les funcions del Consell d’Administració es troba la
d’aprovar la selecció i contractació del director o directora general i, si s’escau, el cessament, quan l’empresa
gaudeixi del règim d’autonomia de gestió i, en cas contrari, proposar-ne al Govern la designació i, si s’escau, el
cessament.