Per una sanitat pública, universal i de qualitat

INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ANUNCI d’oferta pública d’ocupació i de convocatòria per a la cobertura definitiva de places de
facultatius/ives especialistes en psiquiatria.
Oferta Pública d’Ocupació.
De conformitat amb allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals per l’Estat
de 2021, de l’IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici 2021,
i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de les següents places de facultatius
especialistes en psiquiatria que es detallen.