Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/732/2021, de 10 de març

RESOLUCIÓ SLT/732/2021, de 10 de març, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals
corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de diversos llocs vacants de cap de
servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria CJ- HUB-01/2020).
De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/2141/2020, de 4 de setembre, de
convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital
Universitari de Bellvitge, convocatòria CJ-HUB-01/2020, publicada al DOGC núm. 8221, de 9.9.2020,