Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/717/2021, de 10 de març,

RESOLUCIÓ SLT/717/2021, de 10 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema
de lliure designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm.
SA/005/20).
Atesa la Resolució SLT/3313/2020, de 15 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure
designació, d’un càrrec de comandament del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm.
SA/005/20), publicada al DOGC núm. 8298, de 18/12/2020;