Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abri

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abri

RESOLUCIÓ PDA/1271/2021, de 29 d’abril, de nomenament de funcionaris del cos de titulació superior de laGeneralitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1).

La Resolució PDA/2507/2019, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 7977, de 9.10.2019, va aprovar lesbases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir 3 places del cos de titulació superior dela Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1) (núm.de registre de la convocatòria 238).

Atès el que estableixen l’article 28 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personalde l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’article 137 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel quals’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris del’Administració de la Generalitat de Catalunya, i les bases de la convocatòria;

Vista la proposta de nomenament de 7 d’abril de 2021 formulada pel Tribunal Qualificador del procés selectiu iun cop verificat el compliment dels requisits i de les condicions que preveuen les bases de la convocatòriaesmentada;

Vist el resultat de l’acte públic d’adjudicació dels llocs de treball vacants objecte de la convocatòria de data 28d’abril de 2021;

Atès el que disposa la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències de la personatitular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en les persones titulars de diversos òrgansdel Departament, i d’acord amb les competències que m’atribueix la normativa vigent,