Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1281/2021, de 30 d’abril, per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pelDepartament de Salut per al finançament a entitats privades sense afany de lucre per les actuacionsrealitzades en l’àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències durant l’any 2019.

Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Textrefós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,general de subvencions, els ens concedents han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya lessubvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al quals’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat, excepte les subvencions concedides que siguind’una quantia inferior a 3.000,00 euros, que s’han de publicar per altres procediments, d’acord amb les sevescaracterístiques, quantia i nombre, que assegurin la publicitat dels beneficiaris.