Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1514/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1514/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1514/2021, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a les subvencions directes
concedides pel Departament de Salut durant l’any 2018.
Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, els ens concedents han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les
subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual
s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat, excepte les subvencions concedides que siguin
d’una quantia inferior a 3.000,00 euros, que s’han de publicar per altres procediments, d’acord amb les seves
característiques, quantia i nombre, que assegurin la publicitat dels beneficiaris.