Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de quatre càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/010/21).D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext únic dels preceptes de determinats textos legals

Continua llegint