Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener

RESOLUCIÓ SLT/63/2022, de 19 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs
específic, de quatre càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut
(convocatòria de provisió núm. SA/010/21).
D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions
complementàries;
Atès que estan vacants quatre llocs de treball de cap del Servei de Protecció de la Salut de la Secretaria de
Salut Pública del Departament de Salut, i vista la proposta de la persona titular de l’òrgan directiu corresponent
per a la seva provisió;
Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i la descripció dels llocs de treball que s’han de proveir, inclosa en el manual d’organització;
Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d’intervenció corresponent;
D’acord amb l’article 56 del Decret 123/1997, de 13 de maig, la convocatòria dels concursos específics és
competència de la persona titular del departament on estigui adscrit el lloc de treball a proveir;
De conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques,

Feu clic per accedir a 1887387.pdf