Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)
(Codi identificació de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018

Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert en la diligència d’aquest tribunal qualificador de data 15 de març de 2021.
De conformitat amb allò que estableix la base 8.2 de la convocatòria referenciada i les bases 6.2.2.1 i 1.10 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, (DOGC núm. 6988 de 2.11.2015); modificada per les Resolucions SLT/55/2018 d’11 de gener, (DOGC núm. 7542, de 24.1.18); SLT/1236/2018, de 18 de maig,
(DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i SLT/1514/2018, de 2 de juliol, (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador,