Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Mesa sectorial, 28 de Gener de 2022

El personal interí amb més de 5 anys d’antiguitat podrà agafar permís sense sou de la mateixa manera que el personal fixe.

L’ICS, a petició de CATAC-CTS/IAC, ha confirmat que d’acord amb les últimes instruccions de funció pública el personal interí que faci més de cinc anys d’antiguitat podrà agafar permís sense sou amb les mateixes condicions que el personal fixe. Una passa més en defensa de la igualtat de condicions laborals.

CATAC-CTS/IAC i la resta de sindicats signants del segon Acord de la mesa sectorial, hem presentat la denúncia del mateix. L’ICS diu que presentarà un calendari de negociació per endegar un nou acord. CATAC-CTS/IAC hem manifestat que ara tenim l’oportunitat de tornar a tot el personal l’esforç realitzat durant els darrers anys i és l’hora d’estar a l’altura del que suposa l’ICS en el nostre sistema sanitari, hem de lluitar en defensa de la sanitat pública 100% i del seu personal, acordant un nou model retributiu que sigui exemple per a la resta de proveïdors.

Hem tornat a demanar la negociació d’un nou acord de Borsa de Treball. No és tolerable el que està succeint. La vulneració de drets del personal eventual  és intolerable. A SATSE, UGT i Sindicat de Metges els hauria de caure la cara de vergonya, denuncieu aquesta vergonya de Pacte ja.

Demanem informació de la situació de la llenceria de la Vall d’Hebron i de Bellvitge, i la seva possible externalització. L’ICS diu que no té cap informació de que es vagin a externalitzar aquests serveis.

Demanem quin criteris es tindran en compte a l’hora del cessament del personal interí, l’ICS diu que es tindran en compte els interinatges menys antics i alguna situació especial, però com a norma general els últims interinatges.

Plantegem la necessitat d’establir uns criteris clars i iguals per tot l’ICS  davant la propera incorporació a les places, l’ICS diu que les places s’assignaran per ordre de puntuació, qui tingui millor puntuació escollirà Gerència Territorial  i dins la G.T. s’escollirà SAP o l’Hospital. Una vegada en la SAP o hospital es regirà pel criteri de la continuïtat assistencial.

També demanem explicacions del criteri d’aplicació del permís per hospitalització, l’ICS manifesta que no hi ha cap novetat i que s’aplica el que diu la Llei, per tant no existeix incompatibilitat entre el terme repòs domiciliari i hospitalització.

Ens donen la següent informació de l’estat de les convocatòries.