Per una sanitat pública, universal i de qualitat

D’AUXILIAR D’HOTELERIA (AUX. HOT. LLIURE-2019 Resultats provisionals del concurs de mèrits

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA
D’AUXILIAR D’HOTELERIA (AUX. HOT. LLIURE-2019) – DOGC núm. 7896, de 13.06.2019)

Resultats provisionals del concurs de mèrits
Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert en la diligència d’aquest tribunal qualificador de data 22 de juny de 2021.