Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/591/2022, de 3 de març,

RESOLUCIÓ SLT/591/2022, de 3 de març, de cessament de la senyora Ana Maria Molina Cerrato com a subdirectora general de Recursos Humans i Salut Laboral del Departament de Salut.

Atesa la Resolució SLT/1588/2021, de 21 de maig, de nomenament de la senyora Ana Maria Molina Cerrato com a subdirectora general de Recursos Humans i Salut Laboral del Departament de Salut (DOGC núm. 8418, de 26.5.2021);

Atès el que disposa l’article 99 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat deCatalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8621/1894334.pdf