Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA ZELADOR/A.

Codi d´identificació de la convocatòria ZEL.LLIURE-2018 – DOGC núm. 7695, de 29.8.2018
Categoria: ZELADOR/A
OBERTURA TERMINI ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA TELEMÀTICA