Per una sanitat pública, universal i de qualitat

modificació LAB.LLIURE-2018.

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE
DIAGNÒSTIC CLÍNIC
(Codi d’identificació de la convocatòria: LAB.LLIURE-2018. DOGC núm. 7622, de
18.5.2018)

Substitució dels llistats dels resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals del
concurs oposició i ordre de classificació publicats el dia 26 de juliol de 2022, per modificació de
la puntuació d’una persona aspirant