Per una sanitat pública, universal i de qualitat

resultats definitius del concurs de mèrits de la convocatòria: LAB.LLIURE-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE
DIAGNÒSTIC CLÍNIC
(Codi d’identificació de la convocatòria: LAB.LLIURE-2018. DOGC núm. 7622, de
18.5.2018)