Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre

RESOLUCIÓ TSF/3297/2020, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, relatiu a les taules salarials 2020 (codi de conveni núm. 79100135012015).

Continua llegint

BANC DE SANG I TEIXITS. Anunci sobre convocatòria ordinària de places de concurs de mèrits, taxa de reposició 2020.

El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, corresponents a la convocatòria ordinària 2020 aprovades pel seu òrgan de govern, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del pla de garantia d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut. – Lloc de treball de facultatiu/va: 3 places – Lloc de treball d’infermer/a: 2 places – Lloc de treball de

Continua llegint

BANC DE SANG I TEIXITS. Anunci sobre convocatòria de places de concurs de mèrits.

ANUNCI sobre convocatòria de places de concurs de mèrits. El Banc de Sang i Teixits convoca les següents places, com a mesura d’estabilització laboral proposada dins del pla de garantia d’estabilitat laboral coordinat pel Departament de Salut. – Lloc de treball de facultatiu/va: 1 plaça – Lloc de treball d’infermer/a : 5 plaçes – Lloc de treball d’ajudant sanitari: 1

Continua llegint

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/3291/2020, de 14 de desembre, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron- 06/19).

D’acord amb la Resolució SLT/2844/2019, de 7 d’octubre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions dels llocs vacants de cap de servei de Reumatologia i de Pediatria i les seves àrees específiques (oncohematologia pediàtrica) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-06/19), publicada al DOGC núm. 7997 de 7.11.2019. Vista la proposta

Continua llegint

DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

El 2020 haurà estat l’any marcat per la pandèmia de COVID-19 a escala mundial. Les afectacions són molt extenses i intenses. La més important és l’afectació en la vida i en la salut de moltes persones. També ha suposat una aturada generalitzada de l’activitat amb una incidència desigual per sectors, de forma que algunes activitats econòmiques han quedat pràcticament anul·lades.

Continua llegint

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

El Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. (en endavant, SEM) convoca els següents llocs de treball de
conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2017, i
específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17a U i la Disposició Addicional 15a U.
4, així com la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2018, i específicament el seu
article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 31a U.

Continua llegint