Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

DECRET LLEI 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre …

… de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.

Continua llegint

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/3291/2020, de 14 de desembre, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de cap de servei en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron- 06/19).

D’acord amb la Resolució SLT/2844/2019, de 7 d’octubre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions dels llocs vacants de cap de servei de Reumatologia i de Pediatria i les seves àrees específiques (oncohematologia pediàtrica) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-06/19), publicada al DOGC núm. 7997 de 7.11.2019. Vista la proposta

Continua llegint

DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

El 2020 haurà estat l’any marcat per la pandèmia de COVID-19 a escala mundial. Les afectacions són molt extenses i intenses. La més important és l’afectació en la vida i en la salut de moltes persones. També ha suposat una aturada generalitzada de l’activitat amb una incidència desigual per sectors, de forma que algunes activitats econòmiques han quedat pràcticament anul·lades.

Continua llegint

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

El Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. (en endavant, SEM) convoca els següents llocs de treball de
conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2017, i
específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17a U i la Disposició Addicional 15a U.
4, així com la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2018, i específicament el seu
article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 31a U.

Continua llegint

DECRET LLEI 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Continua llegint

DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 …

… i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre. Habilitació d'infermeres i infermers adscrits a l'ICAM per accedir a les històries clíniques en processos d'incapacitat temporal en tràmit…

Continua llegint