Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

Preàmbul
Aquest decret s’aprova en virtut de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques de Catalunya, d’acord amb l’article 159.1 i l’article 159.2 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en línia amb el que estableix en matèria de transparència l’article 71.4 del
mateix text estatutari; en matèria d’organització de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb l’article 150
de l’Estatut d’autonomia; i de conformitat amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, i amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.