Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/383/2021, de 10 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/383/2021, de 10 de febrer

RESOLUCIÓ SLT/383/2021, de 10 de febrer, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal
corresponent a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de secció de
l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep
Trueta-03/2020).

De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/2547/2020, de 13 d’octubre, de convocatòria
per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de
Girona, convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-03/2020, publicada al DOGC núm. 8250, de 20.10.2020,
Resolc: