Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI relatiu a la taxa de reposició d’efectius 2020.

De conformitat amb l’article 2.1 del Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector
públic, en matèria de funció pública i tributaria en prorroga pressupostaria, als efectes d’assolir el 100% de la
reposició d’efectius de personal fix, quantificats de conformitat amb els criteris establerts a l’article 19, apartat
Ú, punt 7 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, en relació amb
l’article 11 del Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, la Disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020 i la disposició derogatòria única apartat 2 del Reial Decret 537/2020, el Consell Rector del Consorci
Sanitari Integral, en reunió extraordinària de març de 2021, ha aprovat la taxa de reposició d’efectius 2020.