Per una sanitat pública, universal i de qualitat

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

RESOLUCIÓ SLT/740/2021, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració
formalitzats per l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, durant l’exercici 2020.

En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei 10/2011, de 29
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa,