Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/731/2021, de 10 de març,

RESOLUCIÓ SLT/731/2021, de 10 de març, de modificació de la Resolució SLT/1948/2019, de 28 de juny, de
convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a
titulat/ada mitjà/ana en Treball Social (TSOCIAL-LLIURE-2019).
Atès que en data 18.7.2019 es va publicar al DOGC núm. 7920 la convocatòria específica del procés selectiu
per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en Treball Social, i atès que al punt
11.4 de l’esmentada convocatòria s’estableix la composició nominal del tribunal;