Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1579/2021, de 20 de maig, de delegació de competències en matèria de protecció de
dades de caràcter personal en determinats òrgans que tenen competència en matèria de contractació.

La Sotsdirecció del Servei Català de la Salut és l’òrgan administratiu responsable dels tractaments de dades del
Servei Català de la Salut, de conformitat amb la Resolució del director del Servei Català de la Salut de 27
d’agost de 2018, per la qual es designa la Sotsdirecció del Servei Català de la Salut com a unitat responsable
de totes les activitats de tractament de dades que porta a terme el Servei Català de la Salut.
En el marc de la contractació del Servei Català de la Salut és habitual que els contractes comportin el
tractament de dades de caràcter personal. A aquest efecte, és necessari que la Sotsdirecció del Servei Català
de la Salut, com a responsable del tractament, estableixi amb l’adjudicatari un contracte d’encarregat del
tractament, de conformitat amb l’article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, que estableix que el tractament s’ha de regir per un contracte o altre acte
jurídic que vinculi l’encarregat respecte del responsable i estableixi l’objecte, la duració, la naturalesa i la
finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d’interessats, i les obligacions i els drets del
responsable.