Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020,

RESOLUCIÓ SLT/1564/2021, de 21 de maig, de nul·litat de la Resolució SLT/450/2020, de 19 de febrer
(DOGC núm. 8074, de 28.2.2020), del director gerent de l’Institut Català de la Salut, on es van adjudicar les
places bàsiques de la categoria d’administratiu/iva (subgrup C1), corresponents a la convocatòria específica
de promoció interna amb codi d’identificació ADM-PI-2016 (DOGC núm. 7272, de 22.12.2016).

El senyor Luis Gil Abaurrea va resultar ser una de les persones adjudicatàries d’una plaça d’administratiu a la
Gerència Territorial Barcelona i va prendre possessió de la plaça en data 6 de juliol de 2020.
El 21 de juliol de 2020, el director gerent de l’Institut Català de la Salut va iniciar un procediment de revisió
d’ofici per a la declaració de la nul·litat de la Resolució SLT/450/2020, de 19 de febrer, respecte de
l’adjudicació d’una plaça de la categoria d’administratiu al senyor Luis Gil Abaurrea, procediment que ha
finalitzat amb la Resolució de la consellera de Salut de 27 de gener de 2021.
De conformitat amb el que estableix la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la
publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut, i l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques a Catalunya,