Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1611/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix una prova pilot prèvia a la regulació de
les funcions de suport al personal sanitari que ha de desenvolupar determinat personal administratiu en
centres d’atenció primària.
La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha fet palesa la necessitat de reorganitzar
algunes activitats administratives que són complementàries de l’atenció sanitària pròpiament dita. Així, es
considera que és d’interès màxim que s’assoleixi l’objectiu que els professionals sanitaris puguin centrar la seva
activitat en les funcions assistencials, de manera que no pateixin una sobrecàrrega de treball derivada de
funcions de caràcter administratiu i que es puguin dedicar prioritàriament a la realització de les actuacions
professionals que els són pròpies, per tal d’optimitzar la seva dedicació a les funcions assistencials.
Per assolir l’esmentat objectiu, es fa necessari que es regulin les funcions del personal administratiu perquè,
sota la supervisió dels professionals sanitaris o d’acord amb protocols establerts, pugui realitzar determinades
funcions administratives complementaries dels actes assistencials que desenvolupen els professionals sanitaris.