Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1580/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de
Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs
de treball SA/014/19-7, SA/014/19-8, SA/014/19-10 i SA/014/19-12.

Atesa la Resolució SLT/106/2020, de 20 de gener de 2020, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de
concurs específic, de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de
Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19; DOGC núm. 8049, de 24.01.2020);
Atès el Pla de contingència i reincorporació progressiva aprovat pel Departament de Salut en data 28 de maig,
d’acord amb les instruccions 4/2020, de 7 de maig, i 5/2020, de 24 de maig, de la Secretaria d’Administració i
Funció Pública, que preveu en l’annex II, entre les mesures específiques en relació amb els processos de
selecció i provisió de llocs de treball del Departament de Salut, que en cas dels processos de provisió que
tinguin per objecte una pluralitat de llocs de treball, es pot tramitar i resoldre en relació amb un lloc o diversos
del procés de provisió de manera parcial i progressiva, d’acord amb els principis d’impuls i de celeritat que
regeixen el procediment administratiu, sense la necessitat d’haver d’avaluar i resoldre el conjunt de tots els
llocs objecte del procés de provisió;