Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre

ACORD GOV/207/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2021.
L’article 32 de la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020,
prorrogada per a l’any 2021, estableix que les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió similars
s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter
bàsic que s’estableixin. Així mateix, autoritza el Govern a acumular la taxa de reposició entre sectors i
col·lectius que es determinin.