Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3715/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3715/2021, de 16 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de dos càrrecs de comandament de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques de laDirecció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut (convocatòria de provisiónúm. SA/003/21).D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext

Continua llegint