Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3798/2021, de 22 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3798/2021, de 22 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de cinc càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/014/21). D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext únic dels preceptes de determinats textos

Continua llegint