Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3769/2021, de 21 de desembre, per la qual s’adopten mesures en matèria de contractacióde recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 i, en concret, l’especial situació d’emergènciasanitària existent actualment amb motiu de la sisena onada, determina que a l’empara de la legislació

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió delDepartament de Salut als laboratoris de Biologia Molecular de Virus Entèrics i de Virus, Bacteris iProtozous d’Interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona, en el marc del’ampliació del Programa temporal de vigilància SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunyacorresponent als anys

Continua llegint

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació, exercici 2021.

De conformitat amb allò establert en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estatper a l’any 2021, art. 19. Oferta d’Ocupació Pública per al 2021 i contractació de personal fix. Gestió de ServeisSanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, queconsta de 11 llocs de treball: 8 corresponents a

Continua llegint