Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries de concursos de mèrits per a la provisió de diversos llocs de treball en règim de contractació laboral (taxa de reposició ordinària i extraordinària).

Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U. del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya convoca la següentconvocatòria externa per concurs de mèrits amb taxa de reposició ordinària:– Un lloc de treball d’Oficial Administratiu/iva per a l’ABS La Roca del VallèsProjectes Sanitaris i Socials, S.A.U. del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya convoca les següentsconvocatòries externes per concurs de

Continua llegint

PARC SANITARI PERE VIRGILI ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació del Parc Sanitari Pere Virgili.Anunci sobre l’oferta pública d’ocupació del PARC SANITARI PERE VIRGILI, aprovada pel Conselld’Administració del 16 de setembre de 2021, en virtut del qual s’estableix el nombre d’efectius que esconvocaran distribuïts per llocs de treball corresponent a l’Oferta Pública Extraordinària d’ocupació 2018-2020,amb motiu de l’ampliació del termini previst per a l’autorització i

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3632/2021, de 2 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3632/2021, de 2 de desembre, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pelsistema de concurs específic, d’un lloc singular de la Direcció de Serveis del Departament de Salut(convocatòria de provisió núm. SA/005/21).Atesa la Resolució SLT/2843/2021, de 20 de setembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema deconcurs específic, d’un lloc singular de la Direcció

Continua llegint

ACORD GOV/195/2021, de 7 de desembre

ACORD GOV/195/2021, de 7 de desembre, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implementarles mesures extraordinàries per a la gestió dels fons Next Generation EU en l’àmbit dels drets socials. La pandèmia de la COVID-19 ha tingut una gran afectació en els països de la Unió Europea i ha tingutconseqüències econòmiques, socials i sanitàries que han derivat

Continua llegint

ACORD GOV/194/2021, de 7 de desembre

ACORD GOV/194/2021, de 7 de desembre, pel qual es prorroga el Programa per a la tramitació i gestió delsexpedients sancionadors en matèria de salut pública relatius a mesures de prevenció i contenció sanitàriesper fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, aprovat per l’Acord GOV/171/2020, de 29 dedesembre, i se’n modifiquen determinats aspectes. En data 29 de desembre

Continua llegint