Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3719/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa públic l’encàrrec de gestió delDepartament de Salut als laboratoris de Biologia Molecular de Virus Entèrics i de Virus, Bacteris iProtozous d’Interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona, en el marc del’ampliació del Programa temporal de vigilància SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunyacorresponent als anys

Continua llegint

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació, exercici 2021.

De conformitat amb allò establert en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estatper a l’any 2021, art. 19. Oferta d’Ocupació Pública per al 2021 i contractació de personal fix. Gestió de ServeisSanitaris procedeix a la publicació de la seva Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, queconsta de 11 llocs de treball: 8 corresponents a

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció del’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòriaCJ-Dr. Josep Trueta-01/2021). D’acord amb la Resolució SLT/954/2021, de 6 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocsvacants de cap de secció de l’Hospital Universitari de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal delstribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap deservei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dependent de l’Institut Català de la Salut(convocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/2021). De conformitat amb el que preveu la base 8

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre, de modificació de la Resolució SLT/2664/2021, de 25d’agost, que dona publicitat a la diligència de 23 d’agost de 2021, de la Comissió Tècnica de laconvocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, publicada alDOGC núm. 8214, de 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3715/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3715/2021, de 16 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de concursespecífic, de dos càrrecs de comandament de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques de laDirecció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut (convocatòria de provisiónúm. SA/003/21).D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en untext

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre elMinisteri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya,mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període del 2021 al2022.En data 6 d’abril de 2021, es va signar el Conveni de col·laboració

Continua llegint

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre, pel qual s’autoritza la modificació de l’Acord GOV/2/2021, de 12de gener, mitjançant el qual es va autoritzar l’adquisició per part del Consorci Hospital Clínic de Barcelonade la branca d’activitat sanitària resultant de l’acord d’escissió parcial de l’Hospital Plató Fundació Privada. En data 12 de gener de 2021 el Govern va aprovar l’Acord GOV/2/2021, mitjançant

Continua llegint

ACORD GOV/196/2021, de 7 de desembre, de modificació de l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer

ACORD GOV/196/2021, de 7 de desembre, de modificació de l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, pel qual es crea i es posa en marxa l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Mitjançant l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, es va crear i posar en marxa l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, per tal d’analitzar de forma polièdrica i des

Continua llegint

ANUNCI pel qual es fan públiques les convocatòries de concursos de mèrits per a la provisió de diversos llocs de treball en règim de contractació laboral (taxa de reposició ordinària i extraordinària).

Projectes Sanitaris i Socials, S.A.U. del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya convoca la següentconvocatòria externa per concurs de mèrits amb taxa de reposició ordinària:– Un lloc de treball d’Oficial Administratiu/iva per a l’ABS La Roca del VallèsProjectes Sanitaris i Socials, S.A.U. del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya convoca les següentsconvocatòries externes per concurs de

Continua llegint