Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

diligència de la convocatòria de PRL-2018

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 1 (A1) I DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 2 (A2) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ. (Codi d’identificació de la convocatòria: PRL-2018. DOGC núm.

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març

RESOLUCIÓ SLT/809/2022, de 23 de març, d’adjudicació de l’edició 2020 de la convocatòria única delconcurs de trasllat obert i permanent, publicada mitjançant Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, alDOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la qual està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació deSanitat per al desenvolupament de la línia 5.4 del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut

Continua llegint

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, del 31.12.2021). Havent-se detectat errades en la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, publicada en el DOGC núm. 8575, del 31 de desembre de 2021, cal fer-hi les correccions

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/671/2022, d’11 de març,

RESOLUCIÓ SLT/671/2022, d’11 de març, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUB–01/2022). Atesa la necessitat de procedir a la cobertura dels llocs de cap de servei d’anestesiologia i reanimació, cirurgia plàstica, estètica i

Continua llegint