Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

RESOLUCIÓ SLT/157/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/157/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1972/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecològica (LLEVADOR/A LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/156/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1973/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gene

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1235/2018, de 8 de juny, perla qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superiorsanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018). Atès que a la Resolució anteriorment esmentada es

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/154/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/154/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2158/2018, de 3 desetembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria dediplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/153/2021, de 22 de gene

RESOLUCIÓ SLT/153/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1948/2019, de 28 de juny, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/atitulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL LLIURE-2019). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/152/2021, de 22 de gener

RESOLUCIÓ SLT/152/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/2157/2018, de 3 desetembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria detècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI LLIURE-2018). Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que

Continua llegint

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ANUNCI de notificació en procediment

ANUNCI de notificació en procediment a les possibles persones interessades de la interposició d’un recurs contenciós administratiu sobre la convocatòria amb número d’identificació ADM-PI-2016. Mitjançant aquest anunci, el director gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant amb DNI 40323020-H ha interposat un recurs contenciós administratiu amb el número de procediment abreujat 256/2020 davant del

Continua llegint

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/163/2021, de 26 de gener,

RESOLUCIÓ SLT/163/2021, de 26 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal de la ComissióTècnica prevista a la Resolució SLT/2099/2020, de 25 d’agost, de convocatòria única del concurs de trasllatobert i permanent previst a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per al desenvolupament de la línia 5.4del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de

Continua llegint

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/162/2021, de 26 de gener

RESOLUCIÓ SLT/162/2021, de 26 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1886/2019, de 25 de juny,per la qual es va fer pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per al’assignació de les funcions de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats del’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-Joan

Continua llegint

ORDRE TSF/12/2021, de 25 de gener

ORDRE TSF/12/2021, de 25 de gener, per la qual es garanteix el servei de rastreig i seguiment de contactes estrets en casos positius de COVID-19 que l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA, presta a la ciutadania. Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat IAC-CATAC a l’empresa Ferroser Servicios Auxiliares, SA (amb registre d’entrada de 15 de gener de 2021), que

Continua llegint