Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/156/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1973/2018, de 13 d’agost, deconvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/adasanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018).

Atès que a la base 11 de la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal delsmembres del tribunal que ha de resoldre la fase de concurs oposició de la convocatòria especifica del procésselectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018);

Vista la pèrdua de la condició de personal estatutari fix de la secretària suplent del tribunal de l’esmentadaconvocatòria (FISIO LLIURE-2018);

En conseqüència i en ús de les competències que m’han estat conferides,

Resolc:

Article 1Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Carmen Martín Romero com a secretària suplent del tribunalcorresponent a la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria dediplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018).

Article 2Nomenar el Sr. Lluís Quadrat Bosch secretari suplent del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (FISIOLLIURE-2018)

Barcelona, 22 de gener de 2021

Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerent

Enllaç al DOGC