Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gene

RESOLUCIÓ SLT/155/2021, de 22 de gener, de modificació de la Resolució SLT/1235/2018, de 8 de juny, perla qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superiorsanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018).

Atès que a la Resolució anteriorment esmentada es relaciona la composició nominal dels membres del tribunalque ha de resoldre la fase de concurs oposició de la convocatòria especifica del procés selectiu per proveirplaces bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòsticclínic (LAB.LLIURE-2018

Vista la pèrdua de la condició de personal estatutari fix de la secretària titular del tribunal de l’esmentadaconvocatòria (LAB.LLIURE-2018)

En conseqüència i en ús de les competències que m’han estat conferides

Resolc:

Article 1Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Carmen Martín Romero com a secretària titular del tribunalcorresponent a la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria detècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018)

Article 2Nomenar el Sr. Enric Vilà Carrera secretari titular del tribunal corresponent a la convocatòria específica delprocés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari enlaboratori de diagnòstic clínic (LAB.LLIURE-2018).

Barcelona, 22 de gener de 2021

Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerent

Enllaç al DOGC