Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/13/2021, de 2 de febrer,

ACORD GOV/13/2021, de 2 de febrer, pel qual es crea el Programa temporal per reforçar el personal de les
residències de gent gran i de persones amb discapacitat de la Direcció General de l’Autonomia Personal i
la Discapacitat per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19.

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un gran impacte en les residències de gent gran i de persones amb
discapacitat a tot el territori. Durant els mesos de març i abril de 2020, un dels punts crítics generats per
l’emergència sanitària van ser les baixes laborals dels professionals d’atenció directa, ja que en algun centre els
treballadors en situació d’aïllament van arribar a superar el 50% de la plantilla. Aquest fet ha posat encara més
de manifest les greus mancances de les residències en l’àmbit dels recursos humans i per això cal dimensionar
les plantilles d’acord amb la realitat actual.