Per una sanitat pública, universal i de qualitat

DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer,

DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió
dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;